Технички податоци


Дистрибуцијата на топлинска енергија се врши преку дистрибутивниот систем кој се протега од точката на прием на произведената топлинска енергија, преку магистрални, секундарни, приклучни водови и топлински станици до мерното место, односно точката на испорака на топлинска енергија за греење на крајните потрошувачи.

Техничките карактеристики на дистрибутивниот систем се:

  • Дистрибутивен систем на цевководи – двоцевен

  • Должина на дистрибутивната мрежа – cca 200 km (400 km цевководи)

  • Температурен режим на примарна страна  110/65 °С

  • Номинален притисок  16 bar

  • Годишно дистрибуирана топлинска енергија  500 GWh

Во дистрибутивната мрежа се користи хемиски подготвена и деаерирана вода, и истата се дистрибуира до потрошувачите преку доводни и повратни цевководи, најчесто изведени во бетонски канали, но и од предизолирани цевки поставени директно во земја. Дополнително, во процесот на дистрибуција на топлинска енергија вклучени се и 5 активни препумпни станици.

Во текот на 2015 година беа поставени инјектирачки места со мерачи на проток на 111 поголеми делници од главните водови и ограноци, преку кои се врши напрегање на дистрибутивната мрежа под притисок во ремонтниот период, што придонесува за побрзо и поефикасно лоцирање и санирање на голем број на дефекти, а со тоа и поголема сигурност и стабилност на дистрибутивната мрежа.

Дистрибутивната мрежа е во сопственост на Република Северна Македонија, а Друштвото ја користи со Договор за регулирање на меѓусебните односи, склучен на 31.12.2012 година со надомест и со обврска за нејзино одржување и проширување.