• Мисија

    Големите урбани средини своето функционирање го базираат врз одреден број сервиси кои мора секојдневно да се извршуваат...повеќе

  • Технички карактеристики

    Дистрибуцијата на топлинска енергија се врши преку дистрибутивниот систем кој се протега од точката на прием на произведената топлинска енергија преку магистрални, секундарни, приклучни водови и топлински станици до мерното место ... повеќе

  • Инвестиции во 2014

    Во 2014 година Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје реализираше инвестиции кои ја подобрија расположливоста на дистрибутивната мрежа и кои ја проширија мрежата, го зголемија ... повеќе

За Нас

Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Лондонска бр.8 Скопје, е друштво основано од Балкан Енерџи Груп АД – Скопје во 2012 година, кое се занимава со енергетска дејност од јавен интерес – дистрибуција на топлинска енергија…повеќе

Новости и Соопштенија