Нови објекти


Потврда за проекти – надворешниПостапка за пристап на објект до дистрибутивната мрежа за топлинска енергија

Приклучување на нови објекти

На следниот линк може да се информирате за објектите кои се во постапка за пристап до дистрибутивната топлинска мрежа.

Дислокација на дел од дистрибутивната мрежа