Идејни проекти за развој


ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ ЗА ПЕРИОД ОД СЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 

Планирани проекти на дистрибутивната мрежа за 2019
Проект

Име на проектот

Бр.
1 Реконструкција на вод А1 по ул. „Кеј 13-ти Ноември” со зголемување на пречник (A1-3)
2 Реконструкција на линиска инфраструктура на вод А1 по бул. „Кочо Рацин“со зголемување на пречник  (A1-5)
3 Реконструкција на вод А1 од шахта Ш100 на бул. „Кочо Рацин“ до новопроектирана шахта Ш125 на ул. „Мирче Ацев“ (A1-6)
4 Реконструкција на Е2 вод од Ш190 до Ш260 пред премин на ул.франклин Рузвелт (E2-2)
5 Дислокација на вод Е2 од шахта Ш090 до новопроектирана шахта Ш180 со пропратни новопроектирани делници од секундарни водови  (E2-3)

  

Планирани проекти на дистрибутивната мрежа за 2020
Проект Име на проектот
Бр.
1 Дислокација на постоен секундарен вреловод C1.020 од постојна шахта Ш085 до шахта Ш087 по улица Беласица
2 Реконструкција со дислокација и проширување на Б1 вод од ТО Исток до новопроектирана шахта Ш015

  

Планирани проекти на дистрибутивната мрежа за 2021
Проект Име на проектот
Бр.
1 Реконструкција на секундарен топловод  C1.020 од постоечка шахта Ш020 до шахта Ш085 по улица Владимир Комаров

 

 

 ТРИГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНАТА МРЕЖА ОД СРЕДСТВА ОД НАДОМЕСТ ЗА СОЗДАВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

Планирани проекти на дистрибутивната мрежа за 2019
Проект Име на проектот
Бр.
1 Изградба на вреловод Б2.070.035.110 од постојна шахта Ш010 до делница Д080 за објекти на улица Сливовска
2 Изградба на секундарен вреловод D2.060 од Ш135 на вод D2 до објекти на ул. М. Т. Гологанов – крак 2
3 Изградба на секундарен вреловод Б2.110.005 од делница Д010 до шахта Ш030 и огранок Б2.110.005.030 до Ш010
4 Изградба на споен  вреловод А1.150.040 со вреловод   Б1.190 преку ул. Герман
5 Дислокација на вод А1 од шахта Ш125 на ул. „Мирче Ацев“ до новопроектирана шахта Ш135 на ул. „Филип Втори Македонски“(A1-7)
6 Основен проект за реконструкција и проширување на топловоден канал на вод А1 за вградување на опрема и арматура за регулација на проток

 

Планирани проекти на дистрибутивната мрежа за 2020
Проект Име на проектот
Бр.
1 Изградба на крак 1 на секундарниот вреловод А1.050 за објекти на ул. Битолска, Општина центар,  Според ДУП  И.02, Ново Мало
2 Изградба на нов секундарен вреловод во согласност со деталниот урбанистички план (ДУП УЕ В, дел од И.16) во Општина Аеродром – прва фаза
3 Изградба на нови секундарни вреловоди во согласност со деталните урбанистички планови (ДУП И.01 и И.05) во Општина Центар (нас. Маџар Маало)
4 Изградба на секундарен вреловод на Б2.080.060,010 на  ул. Рузвелтова за приклучување на нови објекти, според ДУП З. 11, Општина центар

 

Планирани проекти на дистрибутивната мрежа за 2021
Проект Име на проектот
Бр.
1 Изградба на нов секундарен вреловод во согласност со деталниот урбанистички план (ДУП Ј.14) во Општина Кисела Вода (нас. Расадник)- Втора фаза
2 Изградба на нов секундарен вреловод во согласност со деталниот урбанистички план (ДУП ЈИ.04, Блок 3) во Општина Гази Баба – Прва фаза

 

Инвестицискиот план и динамика за негова реализација може да претрпи промени, во зависност од приоритетите за реконструкција на одредени водови на дистрибутивната мрежа, развој на градот, носење на нови ДУП-ови и   расположливоста со финансиски и други ресурси.

Дополнително, во наредните пет години се планираат инвестиции во топлински станици и пропратна опрема со цел обезбедување на сигурна, безбедна и континуирана испорака на топлинска енергија.