Организациона структура


Управувањето во Друштвото е организирано согласно одредбите на Законот за трговските друштва и со него управува Управител, кој се именува за неопределено време. Друштвото функционира како заокружена организациско-технолошка целина со јасно дефинирани оперативни задачи, кои произлегуваат од обврските на Лиценцата за енергетската дејност од јавен интерес која ја поседува.

Друштвото е организирано во 8 работни единици:

  • РЕ за надзор и прием на дистрибутивни постројки и топловоди

  • РЕ за дистрибуција на топлинска енергија и одржување на дистрибутивниот систем

  • РЕ за санација на дефекти во дистрибутивен систем

  • РЕ за мониторинг и управување на дистрибутивен систем

  • РЕ за планирање, анализа и предфактурирање на топлинска енергија

  • РЕ за развој, инвестиции и проширување на дистрибутивен систем

  • РЕ за правни и општи работи

  • РЕ за економско-финансиски работи