Основни податоци


Име на компанијата:

Друштво за дистрибуција на топлинска енергија Дистрибуција на топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

Адреса:

Ул.„Лондонска“ бр.8, 1000 Скопје

Датум на добивање на лиценца:

31.12.2012 година

Вид на сопственост:

приватна сопственост

Сопственик:

Друштво за инвестиции, производство, трговија и советодавни услуги БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје

Телефонски број:

00 389 (0)2 5514 026

Факс:

00 389 (0)2 5514 040

E-mail:

contact@beg-distribucija.com.mk

web страна:

www.beg-distribucija.com.mk