Политика на квалитет


Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи, со својот високо стручен кадар, постојано се стреми кон подобрување на квалитетот на своето работење, се со цел навремено и успешно исполнување на потребите и барањата на потрошувачите.

Предизвиците кои ги налага секојдневната работа бараат постојано нејзино унапредување, исполнителност и ефикасност, и токму тоа претставува наш двигател кон подобрување на резултатот.

Континуираното следење на новите технолошки достигнувања и нивна примена во нашето работење е показател за нашиот труд и посветеност, а мотивот за тоа секогаш било и ќе биде исполнување на очекувањата на потрошувачите за сигурна, континуирана и квалитетна дистрибуција на топлинска енергија.