Шема на дистрибутивна мрежа


Situacija

Процесот на проектирање на дистрибутивната мрежа е целосно дигитализиран. Целата цевководна мрежа, шахтите и топлинските потстаници се евидентирани во ГИС околина. Ова овозможува точен увид во локацијата на подземните инсталации, што е од интерес и за другите комунални субјекти. Проектантското одделение изработува проекти за магистрални и секундарни водови, приклучоци (за објекти кон мрежата) и проекти за реконструкција на постојни цевководи. Со помош апликација која е специјално развиена за таа намена (врз база на ГИС околината), се вршат симулации на различни сценарија на испорака на топлинска енергија. Добиените информации за хидрауличките и термички карактеристики на дистрибутивната мрежа, се особено важни од оперативен аспект.

8