Технички податоци


Дистрибуцијата на топлинска енергија се врши преку системот за дистрибуција на топлинска енергија кој се протега од точката на прием на произведената топлинска енергија, преку магистрални, секундарни, приклучни водови и топлински потстаници до мерното место, односно точката на испорака на топлинска енергија за греење на крајните потрошувачи.

Техничките карактеристики на дистрибутивниот систем се:

  • Дистрибутивен систем на цевководи – двоцевен

  • Должина на дистрибутивната мрежа – cca 200 km (400 km цевководи)

  • Температурен режим на примарна страна  110/65 °С

  • Номинален притисок  16 bar

  • Годишно дистрибуирана топлинска енергија  500 GWh

Во дистрибутивната мрежа се користи хемиски подготвена и деаерирана вода, и истата се дистрибуира до потрошувачите преку доводни и повратни цевководи, најчесто изведени во бетонски канали, но и од предизолирани цевки поставени директно во земја. Дополнително, во процесот на дистрибуција на топлинска енергија вклучени се и 5 активни препумпни станици.

Во текот на 2015 година беа поставени инјектирачки места со мерачи на проток на 111 поголеми делници од главните водови и ограноци, преку кои се врши напрегање на дистрибутивната мрежа под притисок во ремонтниот период, што придонесува за побрзо и поефикасно лоцирање и санирање на голем број на дефекти, а со тоа и поголема сигурност и стабилност на дистрибутивната мрежа. Поставувањето на инјектирачките места продолжува и понатами, со што нивната бројка во 2019 година порасна на 150.

Дистрибутивната мрежа е во сопственост на Република Северна Македонија, а Друштвото ја користи со Договор за регулирање на меѓусебните односи, склучен на 31.12.2012 година со надомест и со обврска за нејзино одржување и проширување.