Лабораторија


За првпат во Република Северна Македонија и граѓаните ќе можат да си ги проверуваат мерила за топлинска енергија и проток на вода

Балкан енерџи груп (БЕГ) набави лабораторија за испитување на мерила на топлинска енергија и проток, која засега е единствена од ваков вид во Република Северна Македонија, со што и граѓаните и фирмите првпат ќе имаат можност да направат проверка на своите броила со кои се мери потрошувачката на топлинска енергија и вода.

Најголем корисник на оваа лабораторија се очекува да бидат компаниите кои ги грeат скопјани, како БЕГ, ЕЛЕМ Енергетика, Топлификација Скопје Север, како и јавните комунални претпријатија. Исто така, преку оваа лабораторија, корисниците на нивните услуги, било да се граѓани или фирми, кои од некоја причина се сомневаат во исправноста на мерилата поставени во нивните домови и комерцијални објекти, лично ќе можат да се уверат во исправноста на броилата.

Технички, со опремата која е набавена ќе може да се испитуваат, механички, ултразвучни и електромагнетни водомери за ладна и за топла вода, сензори за проток на вода, отпорнички термометри и термометри со течност во стакло, како и компактни и раздвоиви мерила на топлинска енергија.

Една од придобивките на новата лабораторијата, засега единствена од овој вид во земјава, е што БЕГ ќе ги намали трошоците за испитување на мерилата кои до сега се испитуваа во странски лабаратории.

Во исто време, се овозможува заштеда на средствата и на други компании, особено на претпријатијата кои се бават со снабдување со вода и ќе придонесе за подобрување на квалитетот на услугите испорачани кон граѓаните.

КОНТАКТ:

Адреса:   ул. 515 бр.8, Гази Баба, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Е-пошта:  laboratory@balkan-energy.com.mk

Контакт:  +389 2 5514 031

Ц Е Н О В Н И К

МЕРИЛА НА ПРОТОК

1. Испитување на мерило на топлинска енергија и сетификат
(сензор на проток, пресметковна единица со температурен пар)

Димензии цена без ДДВ
DN          15 2.00        €/парче
DN          20 2.00        €/парче
DN          25 2.00        €/парче
DN          32 4.00        €/парче
DN          40 5.00        €/парче
DN          50 6.00        €/парче
DN          65 7.00        €/парче

МЕРИЛА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

1.Испитување на мерило на топлинска енергија и сетификат
(сензор на проток, пресметковна единица со температурен пар)

Димензии компактни мерила цена без ДДВ
DN          15 55.15 €/парче 3,390.00 MKD/парче
DN          20 55.15 €/парче 3,390.00 MKD/парче
DN          25 59.58 €/парче 3,660.00 MKD/парче
DN          32 59.76 €/парче 3,680.00 MKD/парче
DN          40 64.19 €/парче 3,950.00 MKD/парче
DN          50 78.78 €/парче 4,850.00 MKD/парче
DN          65 80.19 €/парче 4,930.00 MKD/парче

2. Испитување и подесување на мерило на топлинска енергија со сетификат
(сензор на проток, пресметковна единица со температурен пар)

Димензии цена без ДДВ
DN          15 75.33 €/парче 4,630.00 MKD/парче
DN          20 75.33 €/парче 4.630.00 MKD/парче
DN          25 84.19 €/парче 5,180.00 MKD/парче
DN          32 84.55 €/парче 5,200.00 MKD/парче
DN          40 93.40 €/парче 5,540.00 MKD/парче
DN          50 122,58 €/парче 7,540.00 MKD/парче
DN          65 125,41 €/парче 7,710.00 MKD/парче

3. Испитување на пресметковна единица со температурен пар и сертификат

цена без ДДВ                            34.97€/парче                      2,150.00 MKD/парче

4. Испитување на сензор на проток и сертификат

Димензии цена без ДДВ
DN          15 20.18 €/парче 1,240.00 MKD/парче
DN          20 20.18 €/парче 1,240.00 MKD/парче
DN          25 24.61 €/парче 1,510.00 MKD/парче
DN          32 24.79 €/парче 1,530.00 MKD/парче
DN          40 29.21 €/парче 1,800.00 MKD/парче
DN          50 43.80 €/парче 2,690.00 MKD/парче
DN          65 45.22 €/парче 2,780.00 MKD/парче

5. Испитување со подесување на сензор на проток и сертификат

Димензии цена без ДДВ
DN          15 40.36 €/парче 2,480.00 MKD/парче
DN          20 40.36 €/парче 2,480.00 MKD/парче
DN          25 49.21 €/парче 3,030.00 MKD/парче
DN          32 49.57 €/парче 3,050.00 MKD/парче
DN          40 58.43 €/парче 3,590.00 MKD/парче
DN          50 87.60 €/парче 5,390.00 MKD/парче
DN          65 90.43 €/парче 5,560.00 MKD/парче

6. Испитувања на нови мерила на топлинска енергија

6.1 Испитување на ново компактно мерило со сертификат

Димензии цена без ДДВ
DN          15 29.47 €/парче 1,810.00 MKD/парче
DN          20 29.47 €/парче 1,810.00 MKD/парче
DN          25 30.81 €/парче 1,900.00 MKD/парче
DN          32 30.81 €/парче 1,900.00 MKD/парче
DN          40 32.69 €/парче 2,010.00 MKD/парче
DN          50 40.70 €/парче 2,500.00 MKD/парче
DN          65 42.99 €/парче 2,640.00 MKD/парче

6.2 Испитување на нова пресметковна единица со температурен пар и сертификат

цена без ДДВ                             20,82 €/парче                     1,280,00 MKD/парче

6.3 Испитување на нов сензор на проток со сертификат

Димензии цена без ДДВ
DN          15 8.65 €/парче 530.00 MKD/парче
DN          20 8.65 €/парче 530.00 MKD/парче
DN          25 9.99 €/парче 610.00 MKD/парче
DN          32 9.99 €/парче 610.00 MKD/парче
DN          40 19.97 €/парче 1,230.00 MKD/парче
DN          50 28.67 €/парче 1,760.00 MKD/парче
DN          65 30.66 €/парче 1,890.00 MKD/парче

7. Чистење ултразвучно мерило на проток

цена без ДДВ                             10.71€/парче                      660.00 MKD/парче