Планирани инвестиции


ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ И ПРОШИРУВАЊЕ НА ТОПЛОВОДНАТА ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА ЗА ПЕРИОД ВО СЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ

 

Дистрибуција на топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ во наредните 5 години планира да го развива дистрибутивниот систем во следниве аспекти:

  • Продолжување со процесот на оптимизација на дистрибутивниот систем преку интеграција на дистрибутивната мрежа со цел исполнување на критериумот за ефикасно централно греење, согласно ЕУ директива за енергетска ефикасност и Законот за енергетска ефикасност, а со тоа и зголемување на доверливоста;
  • Зголемување на капацитетот на постојната мрежа и изградба на нови водови согласно развојот на градот и усвојувањето на новите ДУП-ови;
  • Намалување на загубите при процесот на дистрибуција на топлинска енергија;
  • Продолжување со процесот на дигитализација и автоматизација на дистрибутивната мрежа преку поставување на нови дополнителни SCADA точки со цел подобра резолуција при секојдневното оперирање;
  • Оптимизација на процесот на дистрибуција на топлинска енергија.

 

План за проширување на дистрибутивната мрежа за периодот од пет години:

 

Напомена: Инвестицискиот план и динамика за негова реализација може да претрпи промени, во зависност од приоритетите за реконструкција на одредени водови на дистрибутивната мрежа, развој на градот, носење на нови ДУП-ови, расположливоста на ресурсите вклучувајќи и достапност на банкарски инвестициони кредити, како и од враќањето на нормалната бизнис клима за реализација на проектите.