Основни податоци


Историјат

Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија “Дистрибуција на топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје” е основано во октомври 2012 година, како дел од Групацијата Балкан Енерџи Груп, а енергетската дејност дистрибуција на топлина започнува да ја извршува на 31.12.2012 година, по добивањето на Лиценцата.

Компанијата ја извршува својата дејност согласно Законот за енергетика на Република Северна Македонија, Лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија и актите донесени од страна на Регулаторна Комисија за енергетика на Република Северна Македонија.

Основна дејност

Основната дејност на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија “Дистрибуција на топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје” е преземање, распределба и испорака на топлинска енергија до потрошувачите приклучени на дистрибутивната мрежа.

Врз основа на Законот за енергетика и одредбите на лиценцата, друштвото, енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија ја врши на подрачјето на градот Скопје, односно на делови од општините: Аеродром, Гази Баба, Кисела Вода, Центар, Карпош и Чаир.

Дистрибуцијата на топлинска енергија се врши преку дистрибутивниот систем кој се протега од точката на прием на произведената топлинска енергија преку магистрални, секундарни, приклучни водови и топлински потстаници до мерното место, односно точката на испорака на топлинска енергија за греење на крајните корисници.

Друштвото поседува и Лиценца А за проектирање на градби од прва категорија бр.П.256/А со важност до март 2027 година издадена од Министерството за транспорт и врски на РСМ.

Основни податоци

Име на компанијата:

Друштво за дистрибуција на топлинска енергија Дистрибуција на топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

Адреса:

Ул.„Лондонска“ бр.8, 1000 Скопје

Датум на добивање на лиценца:

31.12.2012 година

Вид на сопственост:

приватна сопственост

Сопственик:

Друштво за инвестиции, производство, трговија и советодавни услуги БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје

Телефонски број:

00 389 (0)2 5514 026

E-mail:

contact@beg-distribucija.com.mk

web страна:

www.beg-distribucija.com.mk